[website maken] [website ontwerp] []
[]
[]
[]
[Frans & Partners International - Startpagina]
[Frans & Partners International - Introductie]
[Frans & Partners International - Management en organisatie advies]
[Frans & Partners International - Coaching]
[Frans & Partners International - Executive search]
[Frans & Partners International - Psychologische screening]
[Frans & Partners International - Recruitment]
[Frans & Partners International - Trainingen algemeen]
[Frans & Partners International - Werk Attitude Training]
[Frans & Partners International - Oosterse bewegingsmethodiek]
[Frans & Partners International - Organisatie onderzoek]
[Frans & Partners International - Communicatie]
[Frans & Partners International - Samenwerking en overname]
[Frans & Partners International - Contact]
[Frans & Partners International - Jubileum]
[Frans & Partners International - Homepage]

Frans & Partners International

nieuwe inzichten - nieuwe energie - nieuwe ambities

Bij mondiale aspecten denken we bijvoorbeeld aan energie, bevolking, crisis en veiligheid.

De mondiale veranderingen vinden steeds sneller en frequenter plaats. We moeten daarom leren leven met de gedachte, dat de situatie morgen totaal anders is.


Aan het einde van het boek worden enkele voorbeelden gegeven van kleinschalige, indertijd in gang gezette veranderingen in de manier van kijken. Gepleit wordt voor een integrale benaderingswijze bij het zoeken van antwoorden op moeilijke, complexe problemen.


De mensheid zal zich verder moeten ontwikkelen om de problemen van de toekomst te kunnen oplossen.

In het nawoord worden tenslotte enkele samenvattende conclusies gegeven met betrekking tot ontwikkelingen in de manier van kijken naar mensen, dingen en situaties.


Het boek is uitgegeven bij Gopher Publishers in Amsterdam (www.gopher.nl)
Via internet kan het boek worden besteld (maar ook per telefoon: +31(0)20-427 92 04)

  

  • in de Nederlandse taal (“Manieren van Kijken” ISBN 9789051791747 bestel)
  • in de Engelse taal (“Ways of Looking” ISBN 9789051791730 bestel)
  • of in een tweetalige versie ISBN 9789051791754 bestel


Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van ons bureau is het boek ‘Manieren van Kijken’ uitgegeven.

Auteur is Dr. Niek Frans

Manieren van kijken’ bevat 43 columns.

Ze zijn voor een breed publiek geschreven; men moet dus geen zwaarwichtige theorieën en bronvermeldingen verwachten. Daarvoor wordt verwezen naar de psychologie-handboeken.

De columns hebben betrekking op manieren van kijken naar mensen, naar dingen en naar verschijnselen en zijn ingedeeld in persoonlijke-, samenlevings- en mondiale aspecten.


De persoonlijke aspecten gaan over eigenschappen en vaardigheden van mensen, die men kan ontwikkelen. Denk maar aan het omgaan met stress en het leren luisteren, communiceren en onderhandelen.


Bij samenlevingsaspecten komen onderwerpen naar voren als verschillen tussen mensen, maar ook zaken als cultuur, agressie, toe-eigening, welvaart en waarden.

Jubileum